SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Kết hợp các nhóm robot khác nhau để lập mô hình quá trình biến đổi của môi trường

04/05/2021

Mô hình hóa thực nghiệm quá trình đồng hóa sắt trong rau muống

30/11/2008

Mô hình hóa việc giải bài toán ngược ba chiều xác định các thông số vật thể và độ sâu của móng từ

15/08/2008

Thí nghiệm và mô hình hóa các yếu tố bất định cơ bản trong bài toán độ tin cậy của kết cấu.

09/07/2008

Nghiên cứu và mô hình hóa quá trình vận tải chất trong môi truờng xốp khi có một hệ phản ứng hóa học phức tạp.

03/03/2008