SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu đánh giá giá trị các nguồn nước mặt và nước dưới đất trên địa bàn TP.HCM phục vụ cho công tác quản lý, khai thác sử dụng hợp lý

23/11/2020

Hoàn thiện máy vớt rong, cỏ dại và lục bình cỡ nhỏ trên kênh, mương cấp thoát nước khu vực TP.HCM

31/08/2018

Phát hiện loại hormone giúp ngăn sự mất nước ở cây

15/05/2018

Sáng chế dành cho người đi biển

08/07/2015

Nhện sắt chở người trên mặt nước

31/12/2008