SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

"Lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ" dành cho cán bộ mới của các Sở Khoa học và Công nghệ và Cục Sở hữu trí tuệ

11/09/2012

Lớp tập huấn “Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ” tại Long An

26/10/2011

Khai giảng lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý khoa học và công nghệ cho cán bộ của nước CHDCND Lào”

01/07/2011

Lớp tập huấn “Xây dựng kế hoạch và đảm bảo tài chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ” tại Tây Ninh

30/11/1999