SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Đánh giá một số dòng lan lai mới (Dendrobium) được lai tạo ra tai Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM

11/04/2019

Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc lan Dendrobium Sonia

22/03/2019

Quy trình trồng và chăm sóc lan Dendrobium

05/09/2018

Mô hình sản xuất lan Dendrobium

10/08/2018

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP HCM: lĩnh vực công nghệ sinh học

06/01/2012

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP HCM: lĩnh vực công nghệ sinh học

06/01/2012