SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sử dụng kỹ thuật Nested PCR-RFLP để xác định đột biến kháng Lamivudine và đột biến Basal Core Promoter của virus viêm gan B

25/01/2008