SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Khởi công dự án cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

16/04/2013

Khởi công xây dựng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

20/09/2012

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm Thông tin Khoa học & Công nghệ Khu vực phía Nam

04/11/2011

Sắp khởi công Đại học FPT

02/06/2009