SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Việt Nam lần đầu có đại diện trong top 25% tạp chí về khoa học vật liệu

02/07/2020

Hội nghị Quốc tế về Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano – IWAMSN” lần thứ 6

31/10/2012

Phát minh hợp kim siêu đàn hồi mới

28/07/2011

Chế tạo thành công nhựa tự phân hủy từ ngô, sắn

06/12/2010