SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Khánh Hòa: nghiên cứu văn học dân gian

25/04/2014

Khánh Hòa: Nghiên cứu "Thần dược xáo tam phân" trị ung thư

01/03/2013

Khánh Hòa: Nghiên cứu chế tạo hệ thống thiết bị thu hồi, xử lý khí thải động cơ xăng và động cơ diesel trong quá trình kiểm định

02/02/2013

Khánh Hòa: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để quản lý hạ tầng bưu chính viễn thông

25/10/2012

Khánh Hòa: Sản xuất thành công giống nhân tạo cá hồng bạc

15/10/2012

Khánh Hòa: Nghiên cứu, tuyển chọn giống mía năng suất cao, chất lượng tốt thích hợp với điều kiện sinh thái

08/10/2012

Các mô hình năng suất xanh – công cụ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

03/08/2012

Chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất giống Hải sâm cát loài Holothuria Scabra

31/12/2010

Thành phần và mức độ nhiễm sán lá đơn chủ (monogenea) ở cá mú giống tự nhiên tỉnh Khánh Hòa.

11/01/2008