SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thay đổi nồng độ yếu tố hoại tử Uα trong huyết thanh ở bệnh nhân lao phổi người già

30/12/2008

Nghiên cứu khả năng bắt giữ kháng thể IGG từ huyết thanh người của lectin đậu dao biển (canavalia maritima, aublet) bằng kỹ thuật lectin – elisa.

11/08/2008

Khảo sát mối tương quan giữa bêta 2 microglobuline huyết thanh và một số chỉ điểm sinh học của suy thận mạn giai đoạn cuối trước và sau lọc máu

04/07/2008

Nghiên cứu nồng độ tự kháng thể kháng thyroglobulin huyết thanh người bình thường và bệnh nhân ung thư giáp biệt hoá

04/03/2008

Hiệu quả chuyển đổi huyết thanh HbeAg và giảm nồng độ HBV-DNA của sirô “Huỳnh Kỳ - Diệp Hạ Châu” và sirô “Diệp Hạ Châu” trên bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạn tính

09/01/2008