SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu khả năng bắt giữ kháng thể IGG từ huyết thanh người của lectin đậu dao biển (canavalia maritima, aublet) bằng kỹ thuật lectin – elisa.

11/08/2008