SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Tổng hợp một số dẫn xuất Amit của 3α-hydroxy-lup-20(29)-en-23,28 với axit amin

13/02/2008

Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của europi với L. methionin.

23/01/2008

Paeoniflorin và benzoylpaeoniflorin phân lập từ cây bạch thược (paeonia lactiflora pall)

23/01/2008

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất eugenol và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của chúng.

18/01/2008

Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất 1,4-dihydropyridin dự đoán có hoạt tính sinh học.

18/01/2008

Nghiên cứu tính chất hóa lý của vật liệu mao quản trung bình Ti-SBA-15 được tổng hợp bằng phương pháp trực tiếp.

18/01/2008

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Ti-SBA-15 từ thủy tinh lỏng Việt Nam và tính chất xúc tác trong phản ứng oxi hóa α-pinen.

17/01/2008

Kết tinh phân đoạn axít béo không no nhiều nối đôi từ dầu cá trích và cá basa.

17/01/2008

Tổng hợp oxit phức hợp perovskit kích thước nanomet bằng phương pháp sol-gel xitrat và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của chúng.

16/01/2008

Nghiên cứu khả năng xử lý chất rắn lơ lửng trong nước thải chế biến thủy sản.

15/01/2008