SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ra mắt ấn phẩm các công trình hợp tác nghiên cứu Việt Nam – Italia

10/05/2021

Hợp tác quốc tế về khoa học - công nghệ: Hiệu quả, thực chất

19/03/2021

Số HTX ứng dụng công nghệ cao tăng hơn 7 lần sau 5 năm

24/12/2020

Cà phê công nghệ: tối đa hóa các cơ hội hợp tác phát triển và chuyển giao công nghệ

29/06/2020

Nhiều phương án hợp tác triển khai ứng dụng công nghệ khí canh sản xuất dược liệu

27/11/2020

Thiện chí hợp tác sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển giao công nghệ

18/11/2020

Kết nối chuyển giao công nghệ đốt rác bằng hồ quang điện

11/11/2020

Khảo sát nhu cầu hợp tác, ứng dụng công nghệ khí canh sản xuất dược liệu

25/10/2020

Chương trình hợp tác công nghệ "Sản xuất xe phun thuốc trừ sâu tự hành"

05/09/2020

Sản xuất xe phun thuốc trừ sâu tự hành: "hạnh phúc" của người làm khoa học

21/09/2020