SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Hoạt động KH&CN TP.HCM: gắn kết nghiên cứu và nhu cầu xã hội

02/03/2016

Những điểm mới trong Nghị định sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN

05/06/2014

Hoạt động KH&CN TP. HCM: gắn với thực tiễn và hiệu quả đầu tư

07/02/2013

Gần 1/3 báo chí trong nước đưa tin, bài về hoạt động KH&CN

17/01/2013

Kiểm tra hoạt động của một số tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập đăng ký hoạt động tại Bộ Khoa học và Công nghệ

29/03/2012

Tập huấn "Tăng cường công tác truyền thông hoạt động KH&CN địa phương"

28/11/2011

Tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2006-2010 và định hướng giai đoạn 2011-2015 của các trường khối kỹ thuật, công nghệ và khoa học tự nhiên

29/10/2010

Sở KH&CN TP.HCM: nhiều hoạt động KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

18/01/2008