SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Chất xúc tác mới đưa quá trình khử mặn nước biển, sản xuất hydro nhanh, tiết kiệm và đơn giản hơn

22/02/2021

Vitamin D giúp giảm nguy cơ ung thư bàng quang

08/11/2012

Nghiên cứu phản ứng oxy – đehidro hóa n-butan với CO2 trên xúc tác Cr2O3/γ-Al2O3 và Cr2O3/SiO2

14/08/2008

Khía cạnh nhiệt động học của phản ứng khử chọn lọc NO(x) bằng hydrocarbon khi có mặt oxi

25/04/2008

Liên kết hidro một electron: tương tác giữa gốc CH3 với HCNO và HNCO

13/01/2008