SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Lắng đọng hóa học cacbon từ pha hơi (CVD) vào vật liệu graphit lỗ xốp nanomet tạo pyrographit tỷ trọng cao.

06/01/2008