SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu làm gạch không nung từ giấy phế liệu

13/04/2015

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP.HCM 11/2013

23/11/2013

Sáng chế về sản xuất vật liệu xây dựng

21/03/2013

Chợ công nghệ và thiết bị tháng 1&2/2013

25/02/2013

Chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ

15/12/2012

Mời tham dự báo cáo “Phân tích xu hướng công nghệ” với chuyên đề: "Công nghệ sản xuất vật liệu xây không nung: Hiện tại và xu hướng phát triển"

12/12/2012

Bắc Kạn: Ứng dụng công nghệ va - rung để sản xuất gạch không nung trên địa bàn tỉnh

31/07/2012

Sáng chế về sản xuất gạch

05/09/2011

Sáng chế về sản xuất gạch

05/09/2011

Đà Nẵng: có thể dùng gạch không nung cho xây dựng

19/05/2010