SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Giải mã và phân tích hệ gene ung thư gan mật

31/03/2015

Nghiên cứu ứng dụng và kết quả phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi điều trị sỏi đường mật

19/05/2011

10 nguồn năng lượng có thể thay thế dầu mỏ

29/09/2010

Mối liên hệ giữa tiểu đường và nguy cơ mất trí

16/04/2009

Một trường hợp nối túi mật - ống mật chủ tạo đường hầm túi mật điều trị sỏi đường mật

23/07/2008

Nghiên cứu vai trò của kỹ thuật dẫn lưu dịch tưới rửa trong nội soi tán sỏi đường mật xuyên gan qua da

14/04/2008

Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ ung thư đường mật rốn gan (u Klatskin)

09/01/2008