SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Phình động mạch chủ bụng dưới động mạch thận: tần suất, chỉ định điều trị, phương pháp phẫu thuật, kết quả điều trị.

30/11/2008

Điều trị phẫu thuật túi phình động mạch thân nền

15/02/2008