SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Công cụ mới trong hoạch định chính sách khoa học và công nghệ

17/03/2021

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tập huấn trực tuyến hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất

21/05/2020

Bản đồ dùng cho doanh nghiệp

24/02/2015

Lựa chọn phương pháp lên men bia không cồn

03/11/2014

Xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình công nghệ và đổi mới công nghệ tại Việt Nam

04/09/2014

Máy bay lượn tự do như côn trùng

24/02/2012

Sáng chế về thức uống

15/02/2012

Sáng chế về thức uống

15/02/2012

Dụng cụ laser phát hiện cồn trong máu

07/12/2010

Về một bản đồ công nghệ phục vụ các nhà hoạch định chính sách

24/07/2009