SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Hoàn thiện quy trình phân tích hàn the (borate) bằng kỹ thuật ICP-OES và khảo sát hàm lượng hàn the trong một số loại thực phẩm trên địa bàn TP.HCM

14/04/2021

Giải pháp cân định lượng bằng năng lượng vi sóng

24/11/2020

Tài chính định lượng – ngành học mới

12/04/2015

Phát hiện và định lượng DNA phôi thai tự do trong huyết tương người mẹ bằng phương pháp realtime - PCR

12/08/2014

Công thức làm giàu

25/04/2014

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP.HCM 1&2/2014

08/02/2014

Chợ công nghệ và thiết bị tháng 7/2013

10/07/2013

Chợ công nghệ & thiết bị tháng 10/2012

20/10/2012

Nghiên cứu đánh giá các nguồn số liệu khác nhau phục vụ cho bài toán định lượng mưa bằng số liệu ra đa tại Việt Nam

31/12/2010

Định lượng alcaloid toàn phần và tuberostemonin LG trong bách bộ (Radix Stemonae tuberosae) trước và sau chế biến

29/11/2010