SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu dịch tễ học động kinh tại nội thành TP.HCM

10/03/2021

Đặc điểm dịch tễ học – vi sinh học bệnh tay chân miệng tại khu vực phía Nam, 2008-2010

29/09/2011

Vitamin A làm tăng nồng độ virus HIV trong sữa mẹ

30/08/2010

Nghiên cứu xu thế mắc và một số đặc điểm dịch tễ học của trẻ tự kỷ điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 2000 đến 2007

10/11/2008

Các yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc rốn trẻ ở các bà mẹ: kết quả nghiên cứu dịch tễ học tại huyện Cần Giờ, TP.HCM

09/01/2008