SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Hội thảo “Đánh giá tác động do con người gây ra đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân”

30/11/2012

Hội thảo về động đất và sóng thần trong việc phê duyệt địa điểm nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

01/08/2011

Hội thảo khu vực về “Đánh giá và lựa chọn địa điểm nhà máy điện hạt nhân”

30/11/1999