SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Đĩa đệm cột sống nhân tạo linh hoạt như thật

20/07/2012

Điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng phương pháp chọc đĩa đệm qua da

10/03/2009

Đặc điểm giải phẫu cột sống liên quan đến bệnh thoát vị đĩa đệm

24/11/2008

Nghiên cứu hình ảnh cộng hưởng từ trong chẩn đoán thoát vị đĩa đệm vùng cột sống thắt lưng

28/08/2008

Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ ở bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

10/07/2008

Những phương pháp qua da trong chẩn đoán, điều trị đau lưng và kỹ thuật chọc đĩa đệm qua da điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng kim Tru-cut ®

28/04/2008

Chẩn đoán và phẫu thuật thoát vị đĩa đệm thắt lưng cao

15/02/2008