SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Bước đầu áp dụng gây tê đám rối thần kinh cánh tay khe cơ bậc thang đường parascalene trên 222 trẻ mổ xơ hoá cơ deltoid

28/02/2008