SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ảnh hưởng của chiếu xạ tia Gamma (Co60) đến khả năng tạo biến dị của giống đậu tương DT2012

27/05/2020

Ảnh hưởng của một số phương thức gieo trồng đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống đậu tương VX93 trong vụ đông tại Thái Nguyên

07/06/2014

Đánh giá tính kháng bệnh gỉ sắt trên quần thể lai đậu tương bằng chỉ thị phân tử

18/01/2012

Xác định hàm lượng germani trong linh chi, tỏi, đậu tương bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

31/12/2010

Tối ưu hóa quy trình chuyển nạp gen đậu tương bằng cải tiến phương pháp lây nhiễm với Agrobacterium tumefaciens

08/05/2009

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống đậu tương có triển vọng trên đất canh tác nhờ nước trời huyện Cư Jút tỉnh Đăk Nông

26/05/2008

Hiệu quả tạo dòng đậu tương biến đổi gen từ giống MTĐ 176, HL 202, Maverick và Williams 82 bằng phương pháp nốt lá mầm qua trung gian Agrobacterium Tumefaciens

14/04/2008

Đánh giá khả năng chịu hạn và tách dòng gen mã hóa protein Dehydrin (LEA- D11) của một số giống đậu tương [glycine max (L) Merrill] địa phương miền núi.

07/03/2008

Nghiên cứu khả năng đáp ứng chuyển nạp gen của các giống đậu tương trồng ở Việt Nam.

02/01/2008