SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thiết kế bộ công cụ ứng dụng và đánh giá sự phát triển âm lời nói của trẻ em

07/05/2021

Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở TP.HCM

17/12/2020

Tác động môi trường của việc nuôi hàu bằng vỏ xe

10/07/2020

Phân tích một số Phthalat trong nước sơn móng tay bằng phương pháp HPLC

08/07/2020

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tập huấn trực tuyến hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất

21/05/2020

Giải pháp quản lý giao việc và đánh giá KPI cho doanh nghiệp

18/09/2019

Sáng chế mới tại TP.HCM

11/06/2019

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá giáo viên dạy học sinh khiếm thị bậc tiểu học tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt

25/03/2019

Giải pháp kết hợp công nghệ AI vào quản trị doanh nghiệp

11/03/2019

Nghiên cứu đánh giá ưu thế lai chọn lọc các tổ hợp lai cà chua có triển vọng tại Lâm Đồng

06/09/2016