SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Xác định nhanh chóng và chính xác gen kiểm soát tính trạng mùi thơm (fgr) ở lúa bằng tổ hợp mồi đặc hiệu

13/04/2009

Tạo tế bào nấm men mang kháng nguyên virút H5N1 và kiểm chứng khả năng tạo kháng thể đặc hiệu

05/01/2009