SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Tối ưu hóa quy trình chuyển nạp gen đậu tương bằng cải tiến phương pháp lây nhiễm với Agrobacterium tumefaciens

08/05/2009

Tần suất biến đổi gen ở hai giống bông vải Coker 312 và SSR60F của phương pháp chuyển nạp gen chỉ thị qua Acrobaterium tummefaciens vào đỉnh chồi và thanh lọc bằng Mannose

11/12/2008

Nghiên cứu khả năng đáp ứng chuyển nạp gen của các giống đậu tương trồng ở Việt Nam.

02/01/2008