SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Tọa đàm “Chính sách pháp luật về chuyển giao công nghệ và quản lý, chuyển giao kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước”

23/10/2020

Tập huấn "Chuyển giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước"

20/05/2020

Hoạt động tư vấn sở hữu trí tuệ: cần vai trò kết nối của nhà nước

12/05/2017

Hoạt động Khoa học và Công nghệ cơ sở (tháng 4/2012)

06/04/2012