SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sáng chế mới tại TP.HCM

01/08/2019

Xúc tác Molybdenum sulfide vô định hình hoạt động tốt nhất cho khai thác năng lượng mặt trời

02/05/2019

Sáng chế mới tại TP.HCM (Kỳ 3-2018)

29/03/2018

Sáng chế mới tại TP.HCM

26/01/2018

Israel chế tạo nhựa bền như thép

12/06/2012

TechMart TP.HCM: công nghệ trong lĩnh vực hóa sinh của Trung Quốc và hệ thống xử lý nước của Việt Nam

21/08/2010

Khảo sát một số chất xúc tác oxy hóa hoàn toàn khí thải đa cầu tử trên cơ sở CuO mang trên γ – Al2O3

27/08/2008

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của zeolit ZSM-5 có tỉ số Si/Al khác nhau trong phản ứng cracking n-hexan

15/07/2008

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Ti-SBA-15 từ thủy tinh lỏng Việt Nam và tính chất xúc tác trong phản ứng oxi hóa α-pinen.

17/01/2008