SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ứng dụng hệ thống thu thập và lưu trữ hình ảnh DICOM BachKhoa Full PACS

30/10/2019

Bách Khoa Full PACS: Ảnh số DICOM thay phim truyền thống

10/10/2019

Hiệu quả trong điều trị bệnh động mạch chi dưới bằng phương pháp lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh

26/07/2018

Hoàn thiện công nghệ bảo mật hệ thống PACS ứng dụng chẩn đoán hình ảnh số tại bệnh viện.

08/06/2018

Thuốc cản quang thường dùng trong chẩn đoán hình ảnh

08/01/2008