SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Một số ứng dụng của cellulose vi khuẩn (Bacterial cellulose – BC) trong lĩnh vực thực phẩm

03/07/2008