SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Quy trình nhân giống in vitro cây Mẫu đơn

22/04/2021

Xây dựng quy trình nhân giống cây hồ tiêu sạch bệnh bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào

03/07/2020

Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào lưu giữ các mẫu giống sâm Việt Nam

13/06/2020

Giải pháp trồng Thạch hộc tía giai đoạn 3-9 tháng tuổi

02/05/2020

Mô hình trồng chuối cấy mô giá trị cao

16/07/2018

Nhân giống thành công nhiều loài cây thuộc danh lục thực vật trong sách đỏ Việt Nam

04/06/2014

Nghiên cứu xử lý nước thải thạch dừa bằng cây môn nước (Colocasia esculenta)

10/12/2013

Sản xuất thử nghiệm cây giống chuối Laba bằng in vitro

22/10/2013

Mô hình trồng cây chuối già cui cấy mô tại Tiền Giang

16/05/2013

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP HCM: lĩnh vực công nghệ sinh học

06/01/2012