SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Tiêm độc tố Botulinum vào tiền liệt tuyến trong điều trị bí tiểu do bướu lành tiền liệt tuyến: trường hợp đầu tiên kết hợp giữa Bệnh Viện Bình Dân và Trung tâm Y khoa Medic

08/01/2008