SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn thép CT-3 của bốn dẫn xuất amit từ axit béo tổng hợp C8 ÷ C18

10/01/2008