SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu biểu hiện khô miệng của hội chứng gougerot-sjgoren kết hợp với luput ban đỏ hệ thống

07/03/2008

Đánh giá các biểu hiện hệ thống của hội chứng Gougerot – sjogren thứ phát trong bệnh Luput ban đỏ hệ thống

15/02/2008