SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Phóng 2 vệ tinh theo dõi nước biển dâng

16/01/2020

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các khu dân cư vùng phía Nam TP.HCM

18/02/2019

Sáng chế mới của TP. HCM tháng 4/2017

12/05/2017

Một số phương pháp tính biến dạng dầm uốn có xét đến ảnh hưởng của lực cắt

08/07/2014

Việt Nam hưởng ứng ngày môi trường thế giới

06/06/2014

Đánh giá tác động của sự dâng cao mực nước biển hiện đại đến quá trình xói lở bờ biển ở Việt Nam và đề xuất giải pháp ứng phó

02/04/2013

Nghiên cứu biến đổi khí hậu và nước biển dâng tác động đến rừng ngập mặn ven bờ biển tỉnh Kiên Giang

17/01/2013

Cấu trúc và kỹ thuật tính toán theo phương pháp phần tử hữu hạn trạng thái ứng suất và biến dạng thân đập đá có bản bê tông cốt thép

14/05/2012

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến sản xuất nông nghiệp ở xã Vĩnh Quang Hải Phòng

17/02/2011

Hơn 600 nhà khoa học dự Hội nghị Viễn thám châu Á

04/11/2010