SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu mối liên quan giữa triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng tim mạch ở bệnh nhân Basedow

07/10/2010

Nghiên cứu nồng độ tự kháng thể kháng receptor tsh và các hormon trục yên – giáp trong basedow sau điều trị nội và ngoại khoa

05/05/2008

Thay đổi thể tích tuyến giáp của bệnh nhân Basedow xác định bằng siêu âm và xạ hình

16/01/2008