SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tạo nên yếu tố thành công của doanh nghiệp

06/04/2012

Hội thảo quốc tế Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới của Việt Nam (Giai đoạn 2011- 2020)

06/10/2011

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” cho nguyên đại diện UNIDO tại Việt Nam

03/06/2011

Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia làm việc với đoàn chuyên gia của UNIDO

17/03/2011

Hội thảo khoa học về kịch bản cho chiến lược phát triển khoa học và công nghệ

24/09/2010

Liên hợp quốc hỗ trợ kỹ thuật cho việc xây dựng chiến lược Khoa học, Công nghệ và đổi mới Quốc gia giai đoạn 2011-2020

04/12/2009