SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Tính nhạy cảm với kháng sinh của Klebsiella SPP phân lập từ bệnh phẩm dịch ở Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 2/2007-8/2007

11/12/2008