SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Phát triển ngành dừa

27/10/2014

Phương pháp mới có thể loại bỏ hơn 90 % lượng chì trong nước

11/08/2014

Ảnh hưởng của than hoạt tính và nuôi cấy thoáng khí lên khả năng sinh trưởng và phát triển của cây hoa đồng tiền (Gerbera Jamesonii) in vitro và ex vitro.

27/02/2014

Chợ công nghệ và thiết bị tháng 3/2013

23/03/2013

"Vàng đen" không từ trong lòng đất

30/11/2009

Nghiên cứu ảnh hưởng của kim loại chuyển tiếp Fe,Ag,Cu trên than hoạt tính đến quá trình hấp phụ và khử hấp phụ phenol trong môi trường nước bằng H2O2

30/12/2008

Nghiên cứu đặc điểm đường đẳng nhiệt hấp phụ nitroglyxerin từ pha lỏng bằng một số loại than hoạt tính.

11/01/2008