SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Tập huấn "Chuyển giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước"

20/05/2020

Tập huấn sử dụng cơ sở dữ liệu sáng chế Derwent Innovation.

31/08/2018

Tập huấn Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018

17/08/2018

Ebara giới thiệu công nghệ máy bơm chống lũ lụt

03/01/2013

"Lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ" dành cho cán bộ mới của các Sở Khoa học và Công nghệ và Cục Sở hữu trí tuệ

11/09/2012

Hội thảo tập huấn tăng cường công tác nghiệp vụ cho cán bộ đầu mối truyền thông khoa học và công nghệ

03/08/2012

Tập huấn Tổ chức và Hoạt động Sàn giao dịch công nghệ - Kinh nghiệm của Sàn Giao dịch Công nghệ Thượng Hải (STTE)

14/05/2012

Nâng cao nghiệp vụ truyền thông Khoa học và Công nghệ

05/04/2012

Hội thảo, tập huấn về Giao dịch thông tin công nghệ và cách thức tiếp cận các Quỹ hỗ trợ

02/12/2011

Tập huấn "Tăng cường công tác truyền thông hoạt động KH&CN địa phương"

28/11/2011