SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu lý thuyết hóa học lượng tử liên kết hydro chuyển dời xanh của phức giữa CH3, CDCI3 với SO2 trong pha khí

23/04/2008

Khảo sát sự hấp phụ SO2 lên bề mặt một số oxit kim loại mang Pt bằng phương pháp phiếm hàm mật độ.

16/04/2008

Khảo sát sự hấp phụ SO2 lên bề mặt một số oxit kim loại bằng phương pháp phiếm hàm mật độ

15/02/2008