SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Cuộc tranh luận về công nghệ nano

13/11/2009

Nghiên cứu chế tạo hạt SiO2 kích thước Nanomet từ thủy tinh lỏng

30/11/2008

Tổng hợp oxit phức hợp perovskit kích thước nanomet bằng phương pháp sol-gel xitrat và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của chúng.

16/01/2008

Lắng đọng hóa học cacbon từ pha hơi (CVD) vào vật liệu graphit lỗ xốp nanomet tạo pyrographit tỷ trọng cao.

06/01/2008