SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử để chẩn đoán một số vi nấm gây bệnh nội tạng ở người

01/07/2017

Tai bị mất? Chỉ cần dùng máy in 3D in tai mới

13/08/2013

Sự trỗi dậy của cyborg

09/09/2012

Mạch máu 3D

26/06/2012

Camera nội soi dùng một lần bằng hạt muối

29/04/2011

Máy “in” nội tạng

10/06/2010

Ấn Độ phát triển phương pháp mới tạo nội tạng

11/01/2010