SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Việt Nam tham gia chương trình nhà khoa học đến làm việc tại tổ chức chính phủ

24/06/2014

Hội thảo quốc tế Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới của Việt Nam (Giai đoạn 2011- 2020)

06/10/2011

Hội thảo quốc tế “Chính sách tạo môi trường hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ”

30/11/2010

Hội thảo khoa học về kịch bản cho chiến lược phát triển khoa học và công nghệ

24/09/2010

Liên hợp quốc hỗ trợ kỹ thuật cho việc xây dựng chiến lược Khoa học, Công nghệ và đổi mới Quốc gia giai đoạn 2011-2020

04/12/2009