SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Liên kết hidro một electron: tương tác giữa gốc CH3 với HCNO và HNCO

13/01/2008