SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sản xuất glucose và HMF từ rơm rạ

20/10/2019

Nghiên cứu qui trình chế tạo glucose và HMF (5- Hydroxymethylfurfural) từ biomass (rơm rạ) bằng các xúc tác khác nhau

15/08/2019