SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

5 nền tảng điện toán đám mây Make in Việt Nam đủ tiêu chuẩn phục vụ chính phủ điện tử

04/12/2020

Lần đầu tiên Việt Nam ra bộ tiêu chí kỹ thuật về nền tảng điện toán đám mây

10/04/2020

Sáng 7/11: Hội thảo giới thiệu “Giải pháp quản lý chuỗi cung ứng toàn diện”

05/11/2019

Giải pháp ứng dụng điện toán đám mây trong quản lý quy trình sản xuất

07/09/2019

Giải pháp ứng dụng điện toán đám mây trong tối ưu hóa quy trình sản xuất và tiết kiệm chi phí nguyên liệu đầu vào

22/02/2019

Nghiên cứu phát triển phần mềm dịch vụ nền tảng trên nền điện toán đám mây tính toán hiệu năng cao

19/01/2019

Thuật toán định giá và phân bổ tài nguyên trên cơ sở dữ liệu đám mây

09/05/2018

Hệ hoạch định nguồn nhân lực tổ chức trên điện toán đám mây trong giáo dục hiện đại

10/09/2014

Giải pháp điều hành thành phố thông minh hơn

02/10/2013

Internet cho robot

17/03/2013