SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu lý thuyết hóa học lượng tử liên kết hydro chuyển dời xanh của phức giữa CH3, CDCI3 với SO2 trong pha khí

23/04/2008

Liên kết hidro một electron: tương tác giữa gốc CH3 với HCNO và HNCO

13/01/2008